ผลงานด้านเครื่องสำอาง
  ขออนุญาตสถานที่ผลิต 
  ขออนุญาตสถานที่นำเข้า  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง

ผลงานด้านอาหาร
   ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงาน
   ขออนุญาตจดทะเบียน (เลข อย.)
   ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา
   อบรม หลักเกณฑ์ GMP

ผลงานด้านเครื่องแพทย์
   ขึ้นทะเบียนเครื่องแพทย์
   
ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
   ขออนุญาตสถานที่เก็บรักษา
   ขออนุญาตสถานที่ผลิต
   ขอ อย. เครื่องมือแพทย์

ยื่นโฆษณา
ยื่นโฆษณาอาหาร
ผลงานด้านยา
   จัดเตรียมเอกสาร  ที่ อย.กำหนด
   ยื่นคำขอและยื่นเอกสารตำรับยา
   ยื่นขอใบอนุญาตโฆษณา 

ที่ปรึกษามืออาชีพ ขอ อย.
   จัดประขุมสร้างความเข้าใจภายในองค์กร
   ประชุมกลุ่มงาน ทำแผน และตามงาน
   รับจด อย. บริการที่ปรึกษา

บริษัท เดอะ โฟลว์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 25/2 อาคาร C (ชั้น1) รีเจ้นท์โฮม 25 ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-550-6999, 090-555-6166 | ขอ อย เครื่องสำอาง, รับจด อย เครื่องสำอาง, ที่ปรึกษา ขอ อย.
ขอ อย เครื่องมือแพทย์, รับจด อย เครื่องมือแพทย์, จดทะเบียน อย , ขึ้นทะเบียน อย เครื่องมือแพทย์